Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van de diensten van SoloTuyo (verder: SoloTuyo) stemt u in met de verwerking door SoloTuyo van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door SoloTuyo van de persoonsgegevens van derden die u aan SoloTuyo verstrekt.                                                                               

 

Solotuyo is gevestigd aan de Mozartlaan te 2253HW Voorschoten en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK 55799523

 

SoloTuyo verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt SoloTuyo de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van SoloTuyo mogelijk maken, zoals haar accountant en haar ICT dienstverlener. SoloTuyo verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. SoloTuyo verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. SoloTuyo verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

SoloTuyo wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat SoloTuyo haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

SoloTuyo bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat SoloTuyo de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door SoloTuyo.

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij SoloTuyo bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@solotuyo.nl. SoloTuyo zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal SoloTuyo haar dienstverlening aan u staken.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop SoloTuyo de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan SoloTuyo kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@solotuyo.nl. SoloTuyo zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop SoloTuyo uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

©2018 SoloTuyo

0

MY CART